Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III – 2020 r.

Informacje dotyczące programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III – 2020 r.

INFORMACJA

Powiat Hajnowski zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do udziału w programie „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2020 rok”, obszar-„A, B, C, D, E, F”.

1).

obszar – A zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 165 000,00 zł na każdy projekt.

obszar - B likwidacja barier w urzędach powiatowych i gminnych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 150.000,00 zł na każdy projekt..

obszar - C tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Dofinansowaniem objęta jest część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku.

obszar – D likwidacja barier transportowych w warsztatach terapii zajęciowej lub placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty ( ŚDS, DPS, SOSW ). Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi:

90.000,00 zł w przypadku mikrobusów 9-cio miejscowych specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
80.000,00 zł dla pozostałych samochodów zwanych mikrobusami, które
w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi
270.000,00 zł dla autobusów.

obszar - E dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym projekt musi stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu.

obszar - F tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących WTZ. Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON wynosi do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160.000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałająca degradacji infrastruktury istniejącego WTZ .

obszar – G skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Warunkiem udziału w programie jest nieposiadanie:

wymagalnych zobowiązań wobec PFRON
zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON
wymagalnych zobowiązań wobec ZUS i US
Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi do:

55% kosztów realizacji projektu w obszarze A,

55% kosztów realizacji projektu w obszarze B, w budynkach starostw i gmin do 35%

50% kosztów realizacji projektu w obszarze C,

70% kosztów realizacji projektu w obszarze D,

80% kosztów realizacji projektu w obszarze D dla samochodów do WTZ

20% całkowitych kosztów realizacji projektu w obszarze E,

80% kosztów realizacji projektu w obszarze F,

30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w obszarze G

Szczegółowe procedury programu znajdują się do pobrania na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl w zakładce programy i zadania PFRON.

Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/

Wnioski w ramach obszarów B, C, D, F należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 10A do dnia 31 stycznia 2020r. Wnioski dotyczące obszaru A programu oraz wnioski samorządów gminnych, powiatowych i organizacji pozarządowych w ramach obszaru E należy składać w terminie do 30.11.2020r.

Metryka strony

Udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce

Wytwarzający/odpowiadający: Jolanta Prusinowska

Data wytworzenia: 2020-01-14

Wprowadzający: Piotr Iwaniuk

Modyfikujący: Piotr Iwaniuk

Data modyfikacji: 2020-01-15

Opublikował: Piotr Iwaniuk

Data publikacji: 2020-01-15